Cổng ủy ban nhân dân Bắc Giang được công ty Green House Việt Nam thiết kế lại vào năm 2012.